Privacyverklaring Voyando

Inleiding

In deze privacyverklaring verschaffen wij informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en website. Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt om overeenkomsten met betrokkenen te kunnen uitvoeren.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Wij zijn ons hier van bewust en zullen er voor zorgen dat jouw privacy gewaarborgd blijft, onder andere door het nemen van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2023. Bij wijzigingen wordt de nieuwe privacyverklaring op deze pagina gepubliceerd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten en het bezoeken van onze website.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy verklaring van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Voyando B.V., gevestigd te (9724 AG) Groningen aan het Zuiderpark 17, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81819048, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

        

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. U verstrekt de persoonsgegevens bij het aanmaken van een account en bij het gebruiken van onze website. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen en in het kader van marketing- en communicatieactiviteiten.

U bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, indien bepaalde persoonsgegevens niet aan ons worden verstrekt, dan kunt u wellicht niet optimaal gebruik maken van onze diensten. Onderstaand kunt u lezen welke persoonsgegevens wij  van u verwerken.

Account aanmaken

Via onze website is het mogelijk om een account aan te maken. Bij het aanmaken van een account verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • (Mobiele) telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord);

Bovenstaande gegevens hebben wij nodig om het account te administreren in het kader van onze dienstverlening.

Abonnement

Wanneer u bij ons een abonnement afsluit, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, voorletters, tussenvoegsels;
 • Bedrijfsnaam en KvK nummer (optioneel);
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, stad en land)
 • (Mobiele) telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer en financiële gegevens.

Wij verwerken bovenstaande gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zijn voor ons nodig om u als klant te administreren en onze diensten aan u te leveren. Daarnaast verwerken wij uw bankrekeningnummer en financiële gegevens om de kosten voor het abonnement bij u in rekening te brengen.

Contactformulier

Het is mogelijk om contact op te nemen met onze klantenservice. In dat geval kunt u contact opnemen met ons door middel van het invullen van het contactformulier. Wij verzamelen in dat geval onder andere de volgende gegevens;

 • Gegevens contactformulier:
 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Inhoud bericht.

De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Surf- en clickgedrag op de website

Binnen onze website en/of het systeem worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Deze persoonsgegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verwerkt. Wij verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • Surf- en clickgedrag;
 • Cookies;
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s.

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij  graag naar onderstaande uitleg over cookies.

Nieuwsbrief

Indien u daar toestemming voor hebt gegeven verwerken wij uw naam en e-mailadres om u een nieuwsbrief toe te zenden. Deze nieuwsbrief wordt u toegezonden zolang u daar prijs op stelt. In elke e-mail kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen. De toestemming kunt u op elk moment intrekken.[a]

Op grond van welke grondslag verwerken wij  uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang;

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van bepaalde technische werkzaamheden, het verzenden van e-mails namens en in opdracht van ons.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve wanneer die derde partij passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens biedt. Wij geven persoonsgegevens onder andere, maar niet uitsluitend door aan: Calendly, Google en betaalproviders. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen of leasen aan derden. Ook maken wij  geen gebruik van profiling of automatische besluitvorming.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele, analytische en tracking) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Wij maken geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Uitsluitend indien u daarvoor toestemming geeft, plaatsen wij niet-essentiële cookies op uw computer. Deze cookies kunnen gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt en in het kader van het tonen van gepersonaliseerde advertenties en remarketing.

Voor de cookies die derden plaatsen voor advertentiedoeleinden, verwijzen wij u graag naar de privacy verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij u aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen.

Google Analystics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen wordt uitsluitend geanonimiseerd verwerkt. Het is mogelijk dat de gegevens die worden verwerkt worden overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die mogelijk in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacy beleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacy beleid van Google Analytics. 

Facebook Pixel

Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketingcampagnes.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Facebook niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Facebook diensten. Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Doorgifte buiten de EU

Indien wij besluiten om uw persoonsgegevens door te geven aan instanties buiten de Europese Economische Ruimte, dan zullen wij passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van betrokkenen

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U ontvangt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact met de Autoriteit Persoonsgegevens opnemen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke administratieplicht in het kader van de wet- en regelgeving omtrent belastingen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens:

VOYANDO B.V.

Zuiderpark 17

9724 AG GRONINGEN

0800 16 88

[email protected]